Πέμπτη, 10 Μαρτίου 2011

Όμορφα μαθηματικά

                                           1x8+1=9
                                         12x8+2=98
                                       123x8+3=987
                                     1234x8+4=9876
                                   12345x8+5=98765
                                 123456x8+6=987654
                               1234567x8+7=9876543
                             12345678x8+8=98765432
                           123456789x8+9=987654321
_____________________________________________________

                                   1x9+2=11
                                 12x9+3=111
                               123x9+4=1111
                             1234x9+5=11111
                           12345x9+6=111111
                         123456x9+7=1111111
                       1234567x9+8=11111111
                     12345678x9+9=111111111
                  123456789x9+10=1111111111
_____________________________________________________

                             9x9+7=88
                           98x9+6=888
                         987x9+5=8888
                       9876x9+4=88888
                     98765x9+3=888888
                   987654x9+2=8888888
                 9876543x9+1=88888888
               98765432x9+0=888888888

______________________________________________________

                                      1x1=1
                                  11x11=121
                              111x111=12321
                          1111x1111=1234321
                      11111x11111=123454321
                  111111x111111=12345654321
              1111111x1111111=1234567654321
          11111111x11111111=123456787654321
      111111111x111111111=12345678987654321
_______________________________________________________

                                             6x7=42
                                         66x67=4422
                                     666x667=444222
                                 6666x6667=44442222
                             66666x66667=4444422222
                         666666x666667=444444222222
                     6666666x6666667=44444442222222
                 66666666x66666667=4444444422222222
..........................................................................................


1 σχόλιο: